Przedmiotem działalności przedszkola jest

działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego. Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w
roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Przygotowanie przedszkolne

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Przedszkole

  1. Realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego
  2. Zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godz. 6.00 – 16.00
  3. Szczegółowe cele i zadania określa Statut Przedszkola

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, w szczególności:

  1. Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola.
  2. Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.
  3. Stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.
  4. Współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, są obowiązani do:

  1. Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola
  2. Zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia
  3. Poinformowania, w terminie do 30 września, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku.

Kontrolowanie spełniania obowiązku, należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.

Dyrektor jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnieniu przez dziecko obowiązku oraz o zmianach w tym zakresie.

Przedszkole oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego dziecka, stosownie do jego potrzeb i możliwości, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – stosowanie także do ich możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego.

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.