W Przedszkolu Publicznym nr 3 w Brzegu prowadzone są rejestry, ewidencje i archiwa wg przedstawionego niżej wykazu; dane w nich zawarte mogą być udostępnione na zasadach określonych w ustawie z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019  r., poz. 1429) z ograniczeniami wynikającymi z ustawy z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.  z 2019 r., poz. 1781)

Informacje zawarte w prowadzonych w Przedszkolu Publicznym nr 3 rejestrach, ewidencjach i archiwach udostępniane są na pisemny wniosek wysłany poprzez Elektroniczną skrzynkę podawczą- ePUAP.   

W Przedszkolu Publicznym nr 3 prowadzone są następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

*Księgi inwentarzowe

* Rejestr pracowników

*Ewidencja akt osobowych pracowników

*Rejestr akt i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli.

*Ewidencja zastępstw

*Rejestr zarządzeń dyrektora

*Księga dzieci

*Protokoły Rad Pedagogicznych

*Rejestr skarg i wniosków

*Rejestr korespondencji

* Rejestr Upoważnień/Pełnomocnictw

* Ewidencja czasu pracy

* Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego

* Archiwum dokumentacji przedszkola

 

Archiwum zakładowe Przedszkol

Zgodnie z Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, archiwum przedszkola ma status archiwum zakładowego, tzn. służy potrzebom jednostki, dla której zostało utworzone.

Dokumentacja powstająca w przedszkolu jest przechowywana w archiwum przedszkola, a następnie:

*dokumentacja stanowiąca materiały archiwalne będzie przekazywana niezwłocznie po upływie 25 lat od jej wytworzenia do właściwego archiwum państwowego,

*dokumentacja inna niż wymieniona w pkt 1, zwana dalej „dokumentacją niearchiwalną”, może ulec brakowaniu, za zgodą dyrektora archiwum państwowego.

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 i 1378)

Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020r., poz. 164)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. 2019 poz. 1700)

Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji archiwalnej (Dz.U. 2019, poz. 246).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5, poz. 46).

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 27 maj 2022 21:21 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 31 maj 2022 11:47 Super User