Szablony artykułów

NAZWA

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3

WOJEWÓDZTWO

OPOLSKIE

POWIAT

BRZESKI

MIEJSCOWOŚĆ

BRZEG

ADRES

ZIELONA 23

KOD POCZTOWY

49-300

KONTAKT

77 404 57 20
fax 77 404 57 20
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.pp3brzeg.pl/

 

 

 

NIP

7471863371

REGON

160293660

 

 

 

 

 

 

LOKALIZACJA:

 


Wyświetl większą mapę

 

 

 

 

 

 

 

Struktura strony

Strona Biuletynu dzieli się na trzy obszary

 1. Obszar nagłówka zawiera:
  1. nazwę podmiotu udostępniającego informacje,
  2. logo BIP, adres strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej, będące odnośnikiem do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.gov.pl)
  3. moduł wyszukujący

 2. Obszar menu (z lewej strony) zawiera :
  1. link "strona główna"
  2. linki "menu podmiotowe"
  3. linki "menu przedmiotowe"
  4. linki "serwis"

 3. Obszar "Dziennika zmian strony" (dolna część strony) zawiera:
  1. metadane wyświetlonej strony
  2. dziennik zmian tej strony

Wyszukiwanie

Aby wyszukać informacje na stronach, należy wpisać w okno wyszukiwarki (znajdującej się w górnej części każdej strony Biuletynu) wyraz bądź frazę i kliknąć lupkę. Wtedy system przeszukuje wszystkie pola. Dlatego też w wynikach wyszukiwania może pojawić się wiele pozycji.
Dodatkowo możliwe jest wyszukiwanie zamówień publicznych (po tytułach i latach publikacji), oraz ofert pracy (po tytułach i latach publikacji). Dedykowane temu celowi wyszukiwarki znajdują się na stronach zawierających zamówienia publiczne i oferty pracy.

Linki poza menu

Są to odsyłacze, które można znaleźć jako podkreślone fragmenty tekstu. Zawierają one informacje umieszczone w plikach do pobrania.

 

Podmioty realizujące zadania publiczne zobowiązane są posiadać elektroniczną skrzynkę podawczą.

 

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym, w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

 

W celu dostarczenia do Przedszkola Publicznego nr 3 w Brzegu dokumentu elektronicznego, należy zarejestrować się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl .

 

Przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji Przedszkola Publicznego nr 3 w Brzegu.

 

Do formularza można dodawać załączniki o następujących rozszerzeniach: .doc, .docx, .gif, .jpg (.jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif (.tiff), .txt, .xls, .xlsx, .xml.

 

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego to 5 megabajtów. W ramach usługi centralnej „Pismo ogólne” można dołączać pliki do 500 megabajtów. Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane.

 

Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP, użytkownik ma dostęp do sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych i doręczania dokumentów elektronicznych do Przedszkola Publicznego nr 3 w Brzegu.

 

Pismo ogólne do podmiotu publicznego:

 

W celu wysłania pisma, w ramach usługi centralnej, należy kliknąć na link:

 

http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego

 

Następnie klikamy: Załatw sprawę

 

W polu Ustaw / zmień adresata wpisujemy: Przedszkole Publiczne nr 3 w Brzegu

 

Poniżej pojawi się odnaleziony adresat ( klikamy na niego myszką)

 

Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu oraz złożenie podpisu osoby wnoszącej pismo.

 

Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje, zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny, jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP. Profil zaufany ePUAP może założyć każda pełnoletnia osoba na platformie epuap.gov.pl.

 

Po złożeniu elektronicznego wniosku w systemie ePUAP profil zaufany można potwierdzić w ciągu 14 dni w wybranych urzędach i instytucjach. Pełna lista „punktów potwierdzających” udostępniona jest na stronie: Strona główna ePUAP » POTWIERDŹ PROFIL ZAUFANY » Znajdź punkt potwierdzający.

 

Wybrane przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące dokumentów elektronicznych: Art. 14, Art. 39(1), Art. 63, Art. 46, Art. 217 § 4.

 

 

Przedszkole przyjmuje i załatwia sprawy dotyczące edukacji, kadr, finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

dokumentację kancelaryjną - wg instrukcji kancelaryjnej,

dokumentację kadrową i finansową wg odrębnych przepisów.

Sprawy prowadzone przez przedszkole:

Edukacja:

 1. zapisy do przedszkola,

 2. obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,

 3. wydawanie informacji o gotowości szkolnej,

 4. prowadzenie dzienników zajęć przedszkola.

Sprawy administracyjne:

 1. wydawanie zaświadczeń,

 2. wydawanie decyzji w sprawie obniżenia lub zwolnienia z opłat.

Sprawy kadrowe:

 1. sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Sprawozdawczość:

raporty, sprawozdania.

Archiwum:

akta osobowe pracowników, dzienniki zajęć przedszkola, protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami, zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedszkola, dokumentacja Rady Rodziców,dokumentacja finansowa przedszkola.

Finanse przedszkola:

sprawy dotyczące działalności finansowej przedszkola udostępniane są organowi prowadzącemu lub organowi kontrolującemu placówkę.

Tryb załatwiania spraw:

 1. Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, wydawanie zaświadczeń, opinii, sprawy organizacyjne,

 2. Wnioski, skargi: dyrektor przedszkola,

 3. Wydawanie decyzji: dyrektor przedszkola,

 4. Bieżące informacje o dziecku: nauczycielki poszczególnych grup,

 5. Konsultacje indywidualne dla rodziców: nauczycielki grup, specjaliści.

Sposób załatwiania spraw:

sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie,

sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia trudności

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Skargi i wnioski:

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 3 w Brzegu przyjmuje skargi i wnioski w środy w godz. od 13.30 do 15.30, po uprzednim ustaleniu przez sekretariat tel.774045720/21, terminu i godziny spotkania. Podania, zapytania, skargi, można składać w sekretariacie przedszkola w godzinach od 8.00-15.00

Procedurę przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w PP3 do pobrania w załączniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) – dalej "Rozporządzenie", informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 3 w Brzegu
2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
5. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa – ustawy z dnia z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U z 2018r. poz.217, poz. 650) oraz kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych oraz Urzędów obsługujących te organy i związki, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011r. Nr. 27 poz.140). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt
6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. W przypadku nie podania danych osobowych może skutkować odmową realizacji wskazanych wyżej celów.
9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.